+91-79 – 26468342, 26440028

વિશ્વ ગુજરાતી સમાજ – યુવા સંગઠન

Convener

Akash Patel
Vishwa Gujarati Samaj – Yuva Sangthan

Become a Member

વિશ્વ ગુજરાતી સમાજ – યુથ વિંગ
(અત્યારે હાલ યુવા સંગઠન)ની જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ થી માર્ચ ૨૦૨૪ સુધીની પ્રવૃતિઓ

વિશ્વ ગુજરાતી સમાજ – યુવા સંગઠન