+91-79 – 26468342, 26440028

વિશ્વ ગુજરાતી સમાજ – મહિલા સંગઠનની પ્રવૃત્તિઓ

A non – profit making body established since 2011 working for empowerment of unprivileged children and women

Become a Member

વિશ્વ ગુજરાતી સમાજ
મહિલા સંગઠન

Vishwa Gujarati Samaj
102, Maniprabhu, 1st Floor, Near Navrang School
Road, Navrangpura, Ahmedababd 380014
Gujarat, India
Tele.: +91 79 26468342, +91 79 26440028
E-mail: [email protected]